بطورکلی آموزش علوم دردوره ابتدایی سه هدف را دنبال می کند:

 

 

            ۱-کسب دانستنیها ی ضروری     ۲ - کسب مهارتهای ضروری     ۳ - کسب نگرشهای ضروری

درتمام درسهای علوم تجربی سعی شده ازیک الگوی واحد به شرح زیر پیروی شود

۱- تصویر عنوانی   ۲- شروع کنیم      ۲- متن درس        ۴-  آزمایش کنیم         ۵-   خود آزمایی

 

بخش ۱: ماواطراف ما

الف).دانستنیها:۱- رنگ،شکل وفاصله چیزهارابافاصله مقایسه کنند.۲- باگوش دادن به صدا،منبع تولید وجهت آن راتشخیص دهند.۳- تفاوت صداها راتشخیص دهند.۴- دریابند که بویایی وچشایی درتشخیص به یکدیگر کمک می کنند . ۵- زبان راوسیله تشخیص مزه های شیرینی،شوری ،ترشی وتلخی معرفی کنند.۶- دریابند که لامسه یک وسیله موثر شناسایی اشیاء است.۷ - فاصله های اجسام ونرمی ، زبری،گرمی و...راتوصیف کنند.

ب).مهارتها: ۱ -به جزییات اشیاء توجه کنند(مشاهده)۲-  شباهتها وتفاوتهای اشیاء  وصداهارابگویند(مشاهده) ۳- درتشخیص مزه هادقیق شوند(مشاهده ).۴ - درتشخیص بوها دقت کنند(مشاهده)

ج).نگرشها: ۱- با پاکیزگی چشم وگوش اهمیت بدهند.۲- درمورد پدیده های اطراف پرسشهای مناسب بپرسند.۳- درتشخیص مزه ها وبوها کنجکاوی نشان دهند.۴-  باافراد گروه همکاری کنند. ۴-نسبت به استفاده از حواس خود کنجکاو شوند.

بخش۲:سالم وقوی شوید

الف).دانستنیها:۱- چهارگروه غذاها راشناسایی کنند. ۲- فعالیتهایی راکه درحفظ سلامت بدن دخالت دارند توضیح دهند.

ب). مهارتها:۱ - غذاها راطبقه بندی کند(مشاهده) ۲- تفاوت غذاهای مفید ومضر رابیان کنند(برقراری ارتباط) ۳- کارهایی راکه درحفظ سلامت انسان اهمیت دارد شرح دهند(برقراری ارتباط)

ج).نگرشها:۱ –عادتهای بهداشتی پیداکنند۲-  ازهدر دادن آب یاغذا جلوگیری کنند.

 

بخش۳:جانوران

الف).دانستنیها:۱-گوناگونی حرکت درجانوران راباذکر مثال بیان کنند.۲-دلایل حرکت جانوران رابیان کنند. ۳-جانوران راازروی نوع غذا آنها طبقه بندی کنند.۴- راههای غذا خوردن جانوران رابیان کنند.۵- کاربرد جانوران رادرتهیه غذا،پوشاک وسرگرمی شرح دهند.

ب)مهارتها:۱- طرز حرکت بعضی از جانوران راعملاًنشان دهند(مشاهده)۲- چگونگی حرکت جانوران مختلف راشرح دهند(برقراری ارتباط)۳- نمونه هایی ازکاربردهای مواد حاصل ازجانوران رابازگو کنند

ج).نگرشها:۱- نسبت به عادتها ورفتارجانوران کنجکاو شوند.۲- جانوران رادوست بدارند۳- درمورد مطالعه کارهای جانوران علاقه نشان دهند.۴- به حفظ ونگهداری از جانوران علاقه نشان بدهند. ۵- درباره ی جانوران وفواید آن کنجکاوی نشان دهند.

 

بخش ۴:گیاهان

الف). دانستنیها:۱-  اندامهای مختلف گیاهان رانام ببرند.۲ - به گوناگون بودن اندامهای گیاه پی ببرند ۳- فایده های مختلف گیاهان رابازگو کنند.

ب). مهارتها:۱-اندامهای مختلف گیاه رادرروی گیاهان واقعی معرفی کنند(مشاهده)۲-  اندامی ازگیاه(پیاز) را پرورش دهند (مشاهده اندازه گیری)۳- چند چیز راکه ازگیاهان بدست می آید نشان دهند(مشاهده) ۴-به کمک گلبرگ،رنگ تهیه کنند ونقاشی بکشند(کاربرد ابزار)

ج).نگرشها: ۱-نسبت به گیاهان وشرایط زندگی آنها ابراز علاقه کنند ۲- به حفظ گیاهان علاقه مند شوند۳-ارزش وجود گیاهان رابشناسند ۴- درحفظ ونگهداری گیاهان بکوشند.

بخش ۵ :گرما

الف).دانستنیها:۱- تفاوت دمای نقاط مختلف محیط راتشخیص دهند.۲- باوسایل گرم کننده معمولی آشنا شوند وآنهارانام ببرند۳- چندنمونه ارکاربردهای گرما درزندگی راتعیین کنند ۴- به موثربودن رنگ اجسام درمیزان گرم شدن آنها درمقابل نورخورشید پی ببرند.

ب).مهارتها:۱-قبل از آزمایش گرمترین محل کلاس یا محیطمدرسه راتعیین کنند(پیش بینی) ۲-سرعت ذوب شدن یخ درنقاط مختلف رامقایسه کنند(مشاهده)۳- دمای اجسام رابالمس کردن مقایسه کنند(مشاهده) ۴-وسیله گرم کننده ی خانه خویش رانقاشی کنند(کاربرد ابزار)

ج).نگرشها:۱- باخصوصیات یک وسیله گرم کننده ی خوب مانند کم مصرف کردن  ،آلوده نکردن هوا و...آشنا شوند۲-صرفه جویی درروشن کردن اجاقها وچراغها رارعایت کنند۳- درفعالیتهای گروهی فعالانه وبااحساس مسئولیت شرکت کنند.

 

 بخش ۶ :حرکت

 

الف).دانستنیها:۱-اجسام ساکن ومتحرک اطراف خود را تشخیص دهند.۲- عواملی راکه درآسان شدن حرکت دخالت دارند تشخیص دهند  ۳-چند نمونه از کارهای چرخ رانام ببرند

ب).مهارتها:۱-حرکت اجسام روی سطوح همواروناهموار رامقایسه کنند(مشاهده)۲- حرکت اجسام سبک وسنگین راباهم مقایسه کنند(مشاهده)۳- حرکت یک جسم توسط وسیله چرخ داریابدون چرخ رامقایسه کنند(مشاهده)

ج).نگرشها:۱-به نوع حرکت اجسام اطراف خود توجه کنند۲- درفعالیتهای گروهی وبااحساس مسئولیت شرکت کنند ۳-نسبت به نحوه حرکت چیزهای اطراف خود کنجکاوی نشان دهند.

 

بخش ۷ :آهنربا

الف). دانستنیها:۱-با آهنرباوخاصیت آن آشنا شوند ۲- موارداستفاده از آهنربا رادر زندگی روزمره بشناسند .

ب).مهارتها:۱- اجسامی را که ازجذب آهنربامی شونداز آن اجسامی که جذب نمی شوند جداکنند(مشاهده-طبقه بندی)۲- بعضی از وسایل را که در آنها از آهنربا استفاده می شود بشناسند(مشاهده- کاربرد ابزار)۳- با انجام آزمایش تشخیص دهند که خاصیت آهنربایی از چه چیزهایی عبور می کند(مشاهده-جمع آوری اطلاعات –برقراری ارتباط)۴- قدرت آهنربا رابایکدیگر مقایسه کند(مشاهده)

ج) .نگرشها:۱- بااحساس مسئولیت درکارگروهی شرکت کنند۲-  نسبت به شناخت مواد اطراف کنجکاوی نشان دهند.

بخش۸ :آب

الف).دانستنیها:۱- باشکلهای گوناگون آب آشنا شوند ۲- منابع آب را نام ببرند۳- موارد استفاده آب را نام ببرند ۴- روشهای صرفه جویی آب رابشناسند.

ب).مهارتها:۱- آنچه راکه انجام داده یادریافته اندبرای دیگران شرح دهند.(برقراری ارتباط)

ج).نگرشها:۱- درمصرف آب صرفه جویی کنند.۲ - نسبت به پاکیزه نگه داشتن منابع آب علاقه مند شوند.

بخش ۹:سنگ

الف).دانستنیها:۱- به تفاوت های ظاهری سنگ ها پی ببرند.۲- چند محل را که درآن سنگ یافت می شود رانام ببرند.۳- به چند مورد استفاده ی سنگ اشاره کنند.

ب).مهارتها:۱- سنگها راطبقه بندی کنند(مشاهده) ۲- باسنگهای جمع آوری شده شکلهای مختلفی بسازند(برقراری ارتباط-طبقه بندی)

ج).نگرشها:۱- به اهمیت وکاربرد سنگها پی ببرند

 

بخش۱۰ :خاک

الف).دانستنیها:۱- اجزای مهم سازنده ی خاک راتشخیص دهند.۲- توضیح دهند که خاک برای بیشترگیاهان وبعضی جانوران لازم است.    ۳-چندمورد استفاده از خاک رانام ببرند  ۴- خاکهای گوناگونی راتشخیص دهند. ۵- جاهایی راخاک در آنها وجود دارد نام ببرند

ب).مهارتها:۱- چندنمونه نوع خاک رابادقت لمس کنند بو کنند وببینند(مشاهده) ۲- خاک ها راازچند جهت طبقه بندی کنند(مشاهده) ۳- میزان نفوذ پذیری   خاک راتعیین کنند(کاربرد ابزار- اندازه گیری)

ج).نگرشها:۱- پی ببرند که زندگی ما به حفاظت از خاک بستگی دارد.۲-  درنگهداری خاک کوشش کنیم.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 بهمن 1388    | توسط: افشین محمدی af.mohammadi@iran.ir    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()