بخش پذیری

 

 

2

 

اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 ،2  ،4 ،6  و 8 باشند .

 

 

3

 

اعدادی بر 3 بخش پذیرند که  مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند.

 

 

4

 

اعدادی بر4 بخش پذیرند که   2 رقم سمت راست آن ها بر  چهار بخش پذیر باشند

 

 

5

 

اعدادی بر  5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 یا  5 باشند .

 

 

6

 

اعدادی بر  6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند.

 

 

9

 

اعدادی بر 9بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند.

 

 

10

 

اعدادی بر  10  بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد )

 

 

12

 

اعدادی بر  12 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند.

 

 

14

 

اعدادی بر  14 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 7 بخش پذیرباشند.

 

 

15

 

اعدادی بر  15 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 5 بخش پذیرباشند.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 دی 1388    | توسط: افشین محمدی af.mohammadi@iran.ir    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()