نام شکل

 

محیط

 

مساحت

 

تعداد

 

خط تقارن

 

تعداد قطر

 

 

مربع 

 

اندازه یک ضلع × 4

 

اندازه یک ضلع × خودش

 

4

 

2

 

 

مستطیل

 

(طول + عرض) × 2

 

طول × عرض

 

2

 

2

 

 

متوازی الاضلاع

 

(مجموع 2 ضلع متوالی) × 2

 

قاعده × ارتفاع

 

ندارد

 

2

 

 

ذوزنقه متساوی الساقین

 

مجموع 4 ضلع(اضلاع)

 

مجموع دو قاعده×ارتفاع تقسیم بر2

 

1

 

2

 

 

ذوزنقه قائم الزاویه

 

مجموع 4 ضلع(اضلاع)

 

مجموع دو قاعده×ارتفاع تقسیم بر2

 

ندارد

 

2

 

 

لوزی

 

اندازه یک ضلع × 4

 

حاصلضرب دو قطر تقسیم بر 2

 

2

 

2

 

 

مثلث قائم الزاویه

 

مجموع سه ضلع

 

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

 

ندارد

 

ندارد

 

 

مثلث متساوی الساقین

 

مجموع سه ضلع

 

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

 

1

 

ندارد

 

 

مثلث متساوی الاضلاع

 

مجموع سه ضلع

 

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

 

3

 

ندارد

 

 

مثلث مختلف الاضلاع

 

مجموع سه ضلع

 

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

 

ندارد

 

ندارد

 

 

دایره

 

قطر ×14/3

 

شعاع × شعاع × 14/3

 

بی شمار

 

بی شمار

 

 

فرمول حساب کردن تعداد قطرهای چند ضلعی :                                          (3 ـ n ) n   = اقطار چند ضلعی

 

                                                                                                            2

 

فرمول بدست آوردن تعداد پاره خط های یک خط :                                 (1 ـ n ) n   = پاره خط های یک خط

 

                                                                                                    2  (تعداد نقطه)

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 دی 1388    | توسط: افشین محمدی af.mohammadi@iran.ir    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()