درس قرآن در چارچوب آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مدارس ابتدایی کشور به صورت شفاهی و به شیوه مستمر در طول هر نیم سال و پایانی در پایان هر نیم سال به روش زیر ارزشیابی می شود .

الف ) ارزشیابی مستمر :

ارزشیابی مستمر ، ارزیابی فرایند یادگیری در طول هر نیم سال است و باید وسیله ای برای تقویت علاقه مندی به یادگیری و اعتماد به نفس دانش آموزان باشد . در ارزشیابی مستمر تلاش و پیشرفت دانش آموزان در طول نیم سال ارزیابی می شود . از این رو سیر صعودی توانایی و یادگیری دانش آموزان مد نظر است .

با توجه به این نکات برای دانش آموزانی که در طول نیم سال به تدریج بر توانایی و مهارت خود افزوده اند تنها نمرات و امتیازات بالاتر آنها منظور می گردد و باید از معدل گیری همه نمراتشان پرهیز شود ولی در صورتی که دانش آموزی چنین شرایطی نداشته باشد ( که البته بویژه در درس قرآن که بیشتر مهارت آموزی است این حالت کمتر پیش می آید ) و نمرات او در طول نیم سال کم و زیاد باشد آموزگار باید وضع کلی او را در نظر بگیرید و در صورتی که معدل نمرات چنین دانش آموزی به نفع او است ، معدل گیری در این مورد بلااشکال است . در ارزشیابی مستمر ، از روخوانی ، قرائت ، توضیح پیام های قرآنی و بیان مصادیق آنها ، بیان خلاصه داستان ها ، مشارکت در انجام تمرین « کار در کلاس » انجام تکالیف « انس با قرآن در خانه » و بالاخره فعالیت های خارج از کلاس ارزیابی به عمل می آید .

آموزگار محترم با توجه به تجارب خویش و با استفاده از سبک امتیازدهی یا نمره به فعالیت های مختلف فوق ، فرایند یادگیری و مشارکت دانش آموزان را در درس قرآن ارزیابی کرده و برای آنها نمره مناسبی در نظر می گیرد .

کار در کلاس به عنوان مثبت و نه منفی در نمره مستمر در نظر گرفته شده و اگر دانش آموز کار نکرد کسر نمره ندارد .

ب ) ارزشیابی پایانی :

در پایان هر نیم سال از دانش آموزان به شرح زیر ارزشیابی پایانی به عمل می آید :

مواد ارزشیابی

میزان ارزیابی

نمره

کیفیت یادگیری

روخوانی و قرائت

دو نیم صفحه

18 نمره

خواندن آیات کتاب درسی تقریباً شبیه نوار آموزشی یا به صورت روان و معمولی

پیام قرآنی

دو پیام قرآنی

2 نمره

پس از روخوانی متن و ترجمه پیام قرآنی ، بتواند با استفاده از تصاویر کتاب ، مفهوم پیام را توضیح دهد یا مصداقی از آن را بیان کند .

جمع

20

 

 

تبصره : هر دانش آموز با توجه به هر یک از موارد زیر و در مجموع ، حداکثر 2 نمره تشویقی می تواند کسب کند .

1- حفظ برخی از آیات کتاب حدود یک صفحه

2- حفظ حداقل چهار پیام قرآنی از پیام هایی که در هر نیم سال تدریس شده است .

3- قرائت آیات کتاب شبیه نوار آموزشی

شیوه کسر نمره در ارزشیابی پایانی :

الف ) روخوانی و قرائت :

1- چنانچه دانش آموزی کلمه ای را اشتباه بخواند آموزگار پس از پایان سطر به نحو مناسب که دانش آموز مضطرب نشود تذکر می دهد که یک بار دیگر با دقت بخواند ، در صورت تصحیح ، نمره ای کسر نمی شود ، در غیر این صورت به ازای هر کلمه غلط خوانده شده نیم نمره کسر می گردد .

ب ) پیام قرآنی :

چنانچه دانش آموز پس از روخوانی متن و ترجمه پیام قرآنی نتواند درباره آن پیام توضیح دهد یا مصداقی را بیان کند و یا توضیح ارائه شده خیلی از مفهوم پیام دور باشد ، نمره آن پیام را ( هر پیام یک نمره ) کسب نمی کند و یا به میزان نقص ، از نمره آن پیام کسر می شود .

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 28 آبان 1388    | توسط: افشین محمدی af.mohammadi@iran.ir    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()