آموزش خواندن

 

روشهای خواندن متن(مطالعه): امروزه خواندن ومطالعه منحصربه مشاغل خاصی نیست،تنهادانشمندان واستادان ومعلما ن نیستند كه باید مطا لعه كنند بلكه ضرورت های منبعث ا ز فلسفه ی تعلیم وتربیت جدید باعث شده است كه خواند ن كتاب های غیرد رسی واختصا صی وقت به مطالعه از لوا زم اساسی وا جتناب نا پذ یر دبستان طریقه ی صحیح خوا ند ن وروش های مطا لعه را به دانش آموزان بیا موزیم وعا د ت مطا لعه را د ر آنان تقویت نماییم. به همین سبب د ر این قسمت جهت آ شنایی با روشهای خواند ن مطا لبی را كه د ر د بستا ن كا ربرد دا رند یا د آ ور می شوم 1- خو ا ند ن با صد ا كه شا مل ( خطا بی – هم خوا نی ) 2- صا مت خوا نی ( ا جما لی – مطا لعه سریع ( تند خوا نی ) –گروه خوا نی ( عبا رت خوا نی )                                              

خواندن خطا بی : د راین نوع خوا ند ن معمولا معلم یا یك  د ا نش آ موز خطا ب به د یگرا ن متنی  را می خواند وآ نان ضمن گو ش كر د ن به متن كتا ب هم نگا ه می كنند معمولا د ركلا س ها ی ا ول تا سو م معلما ن برا ی

ا را ئه ی د رس جد ید ا ز این نوع خوا ند ن  ا ستفا ده می كنند . معلما ن با ید هنگا می كه د ا نش آ موزا ی با صدا ی بلند وبه صورت خطا بی متنی را می خوا ند به طرز خوا ند ن وی دقت كنند و ا شكا لا ت و ا شتبا ها تش را یاد دا شت نمو ده پس ا ز پا یا ن خوا ند ن به وی گو شزد كنند. هم خوا نی : د را ین نوع خوا ند ن معلم یا دانش آموز متن را می خوا ند و دا نش آ موزان د یگر با صدای بلند آ ن را تكرا ر می كنند . ا ین نوع خوا ند ن بیشترد ر كلا س ا ول كا ربرد د ا رد و می توا ند دا نش آ موزا نی را كه ا ز خوا ند ن خطا بی ا نفرادی خجا لت می كشند به خوا ند ن ا نفرا دی تشویق و ترغیب نما ید ولی معلما ن با ید توجه كنند كه د را ستفا ده ا زآ ن  

اعتدا ل رعا یت شود چون خوا ندن یك مها رت فردی می با شد وبهتر ا ست د ا نش آ مو زا ن را به صور ت

انفرادی به خوا ند ن متن تشویق كنیم ادامه دارد...............

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 مهر 1388    | توسط: افشین محمدی af.mohammadi@iran.ir    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()