نحوه بودجه بندی کتاب درسی وفرمول آن(طرح درس سالیانه)

فرض کنید، اولین جلسه از سال تحصیلی است. قبل از آنکه تدریس خود را شروع کنید بهتر است،  کتاب را بودجه بندی نمایید. یعنی مشخص نمایید که در هر جلسه،  چند درس ویا چند صفحه از کتاب باید مورد تدریس قرار گیرد.

 نکاتی که در بودجه بندی کتاب باید مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است:

1-     تعداد صفحات قابل تدریس کتاب.

2-     تعداد جلساتی که برای  یک ترم ویا یک  سال تحصیلی در اختیار شما قرار دارد.

فرمول بودجه بندی کتاب:                          

                                      بودجه بندی کتاب برای یک سال تحصیلی

           

               c : محتوای کتاب و یا تعداد صفحات قابل تدریس کتاب می باشد.

Q                : تعداد جلسات کلاس در یک سال تحصیلی است .  

 

فرمول فوق را به شکل گسترده می توان به صورت زیر نیز نوشت:

         محتوای کتاب    (    تعداد صفحات قابل تدریس    )                      =  بودجه بندی کتاب برای یک سال تحصیلی    

          2 -   ( تعداد جلسات درس  در یک هفته ضرب در4 ضرب در8)

                                                                            

-    منظور از محتوا، تعداد دروس وصفحات  قابل تدریس می باشد. یعنی بدون در نظر گرفتن صفحات اضافی کتاب مثل  فهرست مطالب ، فهرست منابع و مآخذ وغیره  .

-     منظور ازعدد 4،  تعداد هفته های موجود در هر ماه می باشد.

-    منظور از عدد 8 تعداد ماههایی است که با کسر تعطیلات نوروزی و غیره برای یک سال تحصیلی محاسبه شده است.

2جلسه نیز به خاطر تعطیلات غیرقابل پیش بینی، دوره دروس مشکل، ارزشیابی
 دانش آموزان ویا آماده سازی آنها برای امتحان وغیره کسر می شود. استفاده از این فرمول به  شما کمک خواهد کرد، تا از زمانی که دراختیار شما قرار داده شده است  به بهترین نحو استفاده کرده و دچار کمبود وقت نشوید.  ضمن اینکه  تدریس تان شکل کاملا"منظمی به خود خواهد گرفت.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 مهر 1388    | توسط: افشین محمدی af.mohammadi@iran.ir    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()