چرا ریاضیات را یاد می دهیم ؟

پاسخ این است كه ریاضیات زندگی روزمره ، برای علم ، برای تجارت و برای صنعت مفید است . زیرا اولا" یك وسیله ارتباطی قدرتمند ، معتبر و بدون الهام است . ثانیا" ابزاری برای تعیین و پیش بینی است . قدرت آن در علائم ( سمبولهای ) آن ، كه گرامر و تجزیه و تركیبهای خاص خود را دارد ، نهفته است .

 

چرا ریاضیات را یاد می دهیم ؟

 

چرا ریاضیات را یاد می دهیم ؟

پاسخ این است كه ریاضیات زندگی روزمره ، برای علم ، برای تجارت و برای صنعت مفید است . زیرا اولا" یك وسیله ارتباطی قدرتمند ، معتبر و بدون الهام است . ثانیا" ابزاری برای تعیین و پیش بینی است . قدرت آن در علائم ( سمبولهای ) آن ، كه گرامر و تجزیه و تركیبهای خاص خود را دارد ، نهفته است .

(( این گزارش )) همچنین مدعی است كه ریاضیات باعث توسعه تفكر منطقی می شود و از جاذبه زیبایی شناسانه نیز برخوردار است .

 

كودكان چگونه ریاضیات می آموزند :

 

در اوایل قرن بیستم جان دیویی مدعی شد كه یادگیری از طریق تمرین حاصل
می شود اگر چه این موضوع ، كه كودكان چگونه ریاضیات می آموزند ، پیش از این كشف شده بود ، با این حال اهمیت تمرین كردن چندان مورد توجه قرار نگرفته بود .

این ورزیدگی را می توان به طرق گوناگون كسب كرد و واقع شدن در تجارت جهان واقعی ، به طور پی در پی چنین موقعیتهایی را فراهم می آورد . اینكه ریاضیات به كمك تعاریف ساخته
 می شود ، تا حدودی طعنه آمیز است .

 

 

تعاریف در ریاضیات اهمیت فوق العاده دارند ، اما باید  تجارب با اكتشافات قبلی كودك استوار باشد تا او بتواند با آنها ارتباط برقرار كند . در غیر این صورت همه چیز در ذهن كودك به طور مغشوش و بی ارتباط جای خواهد گرفت .

در كار كلاس ، یادگیری باید قدم به قدم صورت گیرد و از حالات خاص به تعمیم یك موضوع برسد . مثلا" ساده ترین راه برای رسیدن به مفهوم (( محیط )) یا (( پیرامون )) تعریف مستقیم آن است . روش بهتر برای این كار در اختیار قرار دادن مدلهایی است كه بیانگر مفهوم محیط باشند . مانند : تیله شیشه ای ، توپ ، بادكنك ......... در این صورت تصور از مفهوم محیط به تدریج شكل می گیرد . البته ریاضیات را می توان از طریق دیگری غیر از روش تمرینهای متوالی آموخت . كودكان از طریق نگاه كردن ، گوش دادن ، خواندن ، پیگیری كردن ، راهنماییها ، تقلید كردن ، و آزمایش كردن نیز یاد می گیرند . این اعمال به یادگیری ریاضیات كمك می كند . به علاوه می توان با استفاده از مدلها وراهنمایی معلم ، هر كدام از آنها را به طور مناسب بكار گرفت و از با معنا بودن عمل یادگیری مطمئن شد .  یادگیری به خصوصیات فردی یادگیرنده مانند تجارب قبلی و بلوغ و انگیزش نیز بستگی دارد .

به طور كلی هیچ نظریه جامع یادگیری را نمی توان بدون ابهام و به طور مستقیم برای هر دانش آموزی ، در هر سطح و به شكل رضایت بخش بكار برد .

یكی از راههای یادگیری ریاضیات ساختن پلهای یادگیری است .

تجارب واقعی با فراهم آوردن زیربنایی مبتنی برمفهوم ، سبب ارتقای هر چه بیشتر میزان یادگیری ریاضیات در فرد می شود . معلمان باید برای برقراری ارتباط میان تجارب واقعی و مفاهیم ریاضیات دانش آموزان كمك كنند . این ارتباطها نیز به نوبه خود موجب پدید آوردن پلهای ضروری در یادگیری می شوند .

 

 

ارتباط و پیوستگی مواد واقعی با نمادها از طریق نمایش و همراه با توصیف آنها حاصل
می شود . به عبا رت دیگر باید روش مجسم و پس از آن نیمه مجسم و در نهایت مجرد و نمادین صورت گیرد .

 

  

عوامل اصلی در برنامه تحصیلی و تكامل آن :

 

1- ضرورتهای موضوع           2- نیازهای كودك              3- نیازهای اجتماعی

 

1- ضرورتهای موضوع :

طبیعت ریاضیات خود در تعیین اینكه چه چیزی در چه دوره ای باید آموزش
داده شود مؤثر است . اعداد صحیح مبنایی برای بسیاری از اندیشه های ریاضیات محسوب
می شود .  و كودكانی كه وارد مدرسه می شوند باید كاركردن با آنها را تجربه كنند . بنابراین ابتدای هر كاری با اعداد صحیح تأكید می شود .

 

 

2- نیازهای كودك :

تغییر دربرنامه تحصیلی در نگرش ما از چگونگی یادگیری كودكان نیزتأثیر می گذارد . تا سالهای اولیه این قرن ریاضیات برای پروردن قوای ذهنی یا ایجاد نظم فكری
تدریس می شود . و تصور بر این بود كه سر و كله زدن با مسایل ریاضی نوعی تمرین فكری است كه به كار منظم تر كمك مؤثری می كند . در اواخر قرن نظریه نظم فكری محرك تأثیر ادوارد ثورندایك جای خود را به نظریه ارتباط (( پیوستگی )) داد .

 

3- نیازهای اجتماعی :

كارآیی و سودمندی ریاضیات در فعالیتها و حرفه های روزمره نیز در تشخیص این كه چه چیزی و در چه هنگامی باید تدریس شود مؤثر مانده است .

 

اصولی برای تدریس ریاضیات :

 

1- حل مسئله یكی از روشهای آموزش ریاضیات است .

2- در تدریس ریاضیات باید عواملی كه كودكان را به كلاس درس علاقه مند می كند شناخته شود .

3- مبنای همه آموزشها باید بر آزمایش استوار باشد . بخصوص آزمایش با مواد
كمك آموزشی كه ساخته خود كودكان است .

4- گفتگو در مورد ریاضیات باید یكی از اهداف آموزش باشد .

5- این مفهوم كه بسیاری از اندیشه های ریاضیات با هم ارتباط دارند باید
گسترش داده شود .

 

6- معناجویی در ریاضیات باید به عنوان زمینه ای در آموزش مورد توجه قرار گیرد .

7- كار گروهی در ریاضیات باید به یك روش معمول تبدیل شود .

8- نیازهای متفاوت كودكان باید مورد ملاحظه قرار گیرد .

9- برای كودكان باید فرصتهایی برابر در یادگیری ریاضیات فراهم شود .

10 - پیشرفت كودكان در زمینه ریاضیات باید از طریق آزمونهای كتبی
تشخیص داده شود .

شواهد نشان می دهد كه در بیشتر مدارس به جای آنكه به كتابهای متعدد رجوع كنند یا حتی آنها را متناسب با نیازهای گروهی یا فردی تغییر دهند تنها از یك كتاب درسی برای همه دانش آموزان استفاده می كنند . كتابهای درسی زمینه یا چهارچوب را فراهم می كند كه از طریق آن می توانید برنامه ریاضی محكم و استوار تدارك ببینید . از طریق انجام آزمایش ، فعالیتهای كلاسی و مواد آموزشی دست ساز می توان به آموزش ریاضیات یاری كرد .

 

گواهی به تأثیر تكنولوژی در مدارس :

 

1- امروزه هر كتاب درسی مرجعی كه درباره ریاضیات مقدماتی باشد ، حاوی فعالیتهایی با ماشین حساب و كامپیوتر برای استفاده دانش آموزان است .

2- چهارمین ارزشیابی ملی از ریاضیات نشان می دهد كه 80 % از دانش آموزان كلاس سوم ،  90 % از دانش آموزان كلاس پنجم یا خود دارای یك ماشین حساب هستند یا به آن دسترسی دارند .

3- میكرو كامپیوترها ، هم در مدارس و هم در منازل یافت می شوند . در حال حاضر تقریبا" همه مدارس دست كم یك كامپیوتر در اختیار دارند .

 

شایعات در زمینه ماشین حساب :

1- استفاده از ماشین حساب به فكر كردن نیازی ندارد .

2- ماشینهای حساب به پیشرفت ریاضی دانش آموزان صدمه می زند .

 

نظریاتی در مورد ماشین حساب :

1- از ماشینهای حساب باید وقتی كه به وجود آنها احتیاج دارید بهره برداری كرد .

2- ماشینهای حساب باید در برخی از آزمونها مورد استفاده قرار گیرد .

 

سواد كامپیوتری چیست ؟

عقیده عمومی بر این است كه برنامه های ریاضیات فرصتهای طبیعی فراوانی را برای به كارگیری كامپیوتر فراهم می آورند . سواد كامپیوتری باید دركی كلی از تواناییها و ناتواناییهای كامپیوتر ایجاد كند .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 13 مهر 1388    | توسط: افشین محمدی af.mohammadi@iran.ir    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()