برای ادامه ی مطلب کلیک کنید

چهارم ابتدایی شماره 1

شماره ی آزمون

آزمون (1)        3/8/87

آزمون (2)        15/9/87

آزمون (3)        4/11/87

نام درس

فارسی

(بخوانیم)

درس 1 و2، صفحه‌ی 14-2

درس 3 تا انتهای درس 6، صفحه‌ی 50-15

درس 1 تا انتهای درس 10، صفحه‌ی 74-2

فارسی

(بنویسیم)

درس 1 و 2  ، صفحه‌ی 11-1

درس 3 تا انتهای درس 6، صفحه‌ی 35-12

درس 1 تا انتهای درس 10، صفحه‌ی 58-1

هدیه‌های آسمان

درس 1 تا انتهای درس 3، صفحه‌ی 11-2

درس 4 تا انتهای درس 7، صفحه‌ی 25-12

درس 1 تا انتهای درس 10، صفحه‌ی 35-2

قرآن

درس 1 و 2، صفحه‌ی 14-1

درس 3 تا انتهای درس 5، صفحه‌ی 41-15

درس 1 تا انتهای درس 7، صفحه‌ی 60-1

ریاضی

صفحه‌ی 19-2

صفحه‌ی 49-20

صفحه‌ی 76-2

علوم

درس 1 و 2، صفحه‌ی 25-12

درس 3 و 4، صفحه‌ی 43-26

درس 1 تا انتهای درس 5، صفحه‌ی 49-12

تاریخ

درس 1، صفحه‌ی 74-70

درس 2 و 3، صفحه‌ی 80-75

درس 1 تا انتهای درس 4، صفحه‌ی 85-70

جغرافیا

درس 1 و 2، صفحه‌ی 10-2

درس 3 و 4، صفحه‌ی 22-11

درس 1 تا انتهای درس 5، صفحه‌ی 27-2

تعلیمات مدنی

درس 1، صفحه‌ی 110-108

درس 2 و 3، صفحه‌ی 116-111

درس 1 تا انتهای درس 4، صفحه‌ی 119-108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره 2

شماره ی آزمون

آزمون (4)        16/12/87

آزمون (5)        21/1/88

آزمون (6)        18/2/88

نام درس

فارسی

(بخوانیم)

درس 11 تا انتهای درس 14، صفحه‌ی 110-75

درس 15 تا انتهای درس 18، صفحه‌ی 139-111

درس 1 1تا انتهای درس 22، صفحه‌ی 175-75

فارسی

(بنویسیم)

درس 11 تا انتهای درس 14، صفحه‌ی 83-59

درس 15 تا انتهای درس 18، صفحه‌ی 108-84

درس 11 تا انتهای درس 22، صفحه‌ی 128-59

هدیه‌های آسمان

درس 11  تا انتهای درس 14، صفحه‌ی 51-36

درس 15 تا انتهای درس 19، صفحه‌ی 69-52

درس 11 تا انتهای درس 22، صفحه‌ی 79-36

قرآن

درس 8 تا انتهای درس 10، صفحه‌ی 85-61

درس 11 تا انتهای درس 13، صفحه‌ی 115-86

درس 8 تا انتهای درس 15، صفحه‌ی 137-61

ریاضی

صفحه‌ی 99-78

صفحه‌ی 149-100

صفحه‌ی 186-78

علوم

درس 6 تا انتهای درس 8، صفحه‌ی 71-50

درس 9 و 10، صفحه‌ی 93-72

درس 6 تا انتهای درس 12، صفحه‌ی 104-50

تاریخ

درس 5 و 6، صفحه‌ی 94-86

درس 7 و 8، صفحه‌ی 103-95

درس 5 تا انتهای درس 9، صفحه‌ی 106-86

جغرافیا

درس 6 تا انتهای درس 8، صفحه‌ی 43-28

درس 9 تا انتهای درس 11، صفحه‌ی 61-44

درس 6 تا انتهای درس 12، صفحه‌ی 67-28

تعلیمات مدنی

درس 5 و 6، صفحه‌ی 127-120

درس 6 و 7، صفحه‌ی 130-123

درس 5 تا انتهای درس 8، صفحه‌ی 133-120

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 مهر 1388    | توسط: افشین محمدی af.mohammadi@iran.ir    |    | نظرات()