1. بیان مطالب از ساده به مشکل

2. ارتباط دادن مطالب با مسائل زندگی ، سعی بر این باشد که درس به صورت عینی باشد ، نه مفهومی زیرا در این سنین  دانش آموزان روحیه عینی دارند.

3. پاسخ به سوالات و مسائل دانش آموزان ، پاسخ ها باید به صورت سطحی نباشد و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذاریم.

4. استفاده از منابع معتبر ودست اول در پاسخ به سوالات را نباید فراموش کرد.

5. بیان شیوا و رسا برای انجام بهتر تدریس ، می توان از داستانها ، مثالهای ملموس ، شعر های نکته دار ، خاطره استفاده کرد.

6. پویایی ونشاط ، متفاوت بودن کلاس درس دینی و قرآن با سایر کلاسها وسعی کنیم مهربانتر باشم.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 دی 1391    | توسط: افشین محمدی af.mohammadi@iran.ir    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()