روشهای ا نفجا ری  تدریس

 

مقدمه

سالها پیش مرحوم نیر زاده با استفاده از امكانات ساده و بومی و بهره گیری ازمهارتهای شعرخوانی نقال  نمایشهای كوتاه و... كلاس درس را شاد و دوست داشتنی می كرد. به طوری كه یكی از شاگردان وی پس از گذشت سالها تدریس حرف (ل) را هنوز هم در ذهنش زنده نگه داشته است و این تداعی حاصل تدریس نمایشی این درس می باشد :

استاد با یك سینی پر از لبوی داغ وارد كلاس شده وبا دادن تكه ای از آن به بچه ها داد می زد" لبو لبو  داغه لبو"و ادامه ی ماجرا ..

به جرا ت می توان گفت كه تمام آموزگاران عزیز در یك مساله وجه مشترك دارند و آن این است كه :  "چگونه می توانیم روشهای نوین و جذاب را به تدریج جایگزین روشهای سنتی و كسل كننده نماییم؟"

فراگیران به معلمانی عشق می ورزند كه با آنها شادندو خلاقیت دارند. كودكان برای یادگیری آسان به روشهای ساده وجذاب نیاز دارندكه طی آن بدون اینكه خسته و بی حوصله شوند مطالب را به راحتی یاد گیرند.

روشهایی كه در این مقاله می آید روشهایی است كه كاربرد بسیاری داشته و با اجرای آنهاانگیزه فراگیران افزایش یافته و با شور و اشتیاق در كلاس حضور می یابند.

این روشها توسط یك آموزگار در طی 23 سال در كلاسهای ابتدایی اجرا شده وبی تاثیر از نظرات كارشناسان نبوده است وبرای همه موضوعات درسی در تمام پایه ها قابل اجراست .

بسیاری از وسایل اجرای این روشها را می توان از وسایل غیر مصرفی و دور انداختنی تهیه و از این روشها بهره جست.البته آموزگاران محترم می توانند قبل از اجرا یك روش مناسب از این روشها انتخاب كرده وبا تهیه وسایل لازم به اجرای روش انتخابی در كلاس بپردازند.  

"راهكارهای كلیدی برای استفاده ی بهتر از روشهای ا نفجاری تدریس"

 

1-     نگرش مثبت :علیرغم اینكه همه ی معلمان عزیز می خواهند بهترین وموثرترین روشها ی تدریس را بكار ببرند، ولی هیچ معلمی هیچگاه از پیشنهاد ها وارائه روشهای جدیدبی نیاز نیست .بنابر این  همیشه سعی كنیم دید مثبتی به روشها و راهكارهای ارائه شده داشته باشیم.

2-     پاسخ به نیازهای دانش آموزان :   اینكه    دانش آموزان    ما    :  

   üچه چیزی را بیشتر دوست دارند؟   

  ü  چه چیزی آنها را به فعالیت بیشتر بر می انگیزد؟

 ü چه چیزی آنها را از فعالیت در كلاس باز می دارد؟

بنابر این روشی را انتخاب كنیم كه بیشترین بهره را به فراگیران بدهد. در این مورد نقش شناخت معلم از فراگیران بسیار كلیدی خواهد بود.                                                           

3-     از روشهای تدریس به صورت متناوب و منظم  استفاده كنیم چرا كه استفاده از یك روش به صورت تكراری باعث كم رنگی علاقه فراگیران خواهد شد.بنابراین میتوانیم در طول هفته از روشها به صورت یك روز در میان استفاده كنیم.

4-     در تغییر واصلاح روشها خودمان را آزاد بدانیم.چرا كه هر معلم می تواند بر اساس موقعیت جغرافیایی ،امكانات و محل مدرسه و شرایط دیگر هر روشی را تغییر یا اصلاح كند.

5-     قید وبندهای خودرا كنار گذاشته وسعی كنیم طوری فكر نماییم كه قبلا   نمی كردیم.

6-     باز هم سعی كنیم .اگر اجرای یك روش بازخورد د خوبی نداشت ،بار دیگر و در موقعیتی دیگر همان روش را اجرا كنیم. چرا كه متغیرهای زیادی در كلاس وجود دارد ما قادر به كنترل آن نیستیم.  بنابر این متغیر های مزاحم را شناخته واگر پس از اجرای مجددروش به این نتیجه رسیدیم كه آن روش از كارآ یی مفیدی بر خوردار نیست،آن روش را كنار بگذاریم.

7-     فكر استفاده از مواد دور انداختنی وغیر مصرفی را گسترش دهیم.  انباری ها و زیر زمین خانه هامعادن موادی هستند كه می توانیم از آنها در جریان آموزش استفاده كنیم.

8-     در جمع آوری ابزارهای لازم برای استفاده در كلاس در اندیشه كاربردی بودن ،قابل نگهداری بودن و در دسترس نگهداشتن آنها باشیم .

9-     برای تهیه ابزارها ی آموزشی از خود فراگیران كمك بگیریم .برای این كار می توانیم كتاب را با دانش آموزان بررسی كنیم و وسایلی را كه فراگیران میتوانند تهیه كنند ،بین آنها تقسیم كنیم.با این كار فراگیران از ابتدا در جریان یك فعالیت هدفدار قرار میگیرند.

10-آموزگاران محترم می توانند با یادداشت كردن روشهای آموزشی خود و جمع آوری آنها به صورت یك مجموعه مطلوب وجذاب،در انتقال تجربیات خود به دیگر همكاران سهمی اساسی و سازنده در پویایی تعلیم و تربیت كشور عزیرمان داشته باشند .   

به امیدآن كه این مقاله مورد استفاده همكاران ارجمند قرار گیرد.

 

 

 اینك نمونه ای از : روشهای انفجاری تدریس

 برای بالا بردن انگیزه در یادگیری فراگیران

 1- به گردنت بنداز: طنابی را به یك تخته كوچك وصل كرده و یك تخته نمایشی بسازید . تصاویر یا مفاهیم مربوط به یك درس را به تخته بچسبانید و در كلاس قدم بزنید و بدین وسیله پیامهای خود را انتقال بدهید . با این فعالیت فراگیران به یادگیری مطالب علاقه مند می شوند.می توان به جای تخته از مقوای ضخیم نیز استفاده كرد.

2- پیام ما اینه : پیامهای درسی را روی مقواهای مختلف ورنگی نوشته و به صو رت ابر یا شكلهای مختلف ببرید و هر كدام را به یك تكه چوب وصل كنید و هر كدام را به یك دانش آموز بدهید و از آ نها بحواهید چوبهای خود را بالا برده و پیام را بخوانند ویادر كلاس راه بروند تا دانش آموزان پیامها را ببینند.

3- نصفه دیگه كو :پیامها یه تصاویر مربوط به درس را روی كارتهای رنگی نوشته و آنها را به دو نیم تقسیم كنند . كارتها را بین بچه ها پخش كنندتا هر كس نصف گم شده اش را پیدا كند .سپس هر پیام توسط دو نفر مربوطه خوانده شود .

4- چرا همه جا را طناب كشیدی؟ : یك طناب از یك تابلو به گوشه دیگر وصل كرده و تصاویر یا پیامهای درس را روی مقوا و یا ... نوشته و با گیره لباس به طناب وصل كنید . 

5- بیایید توپ بازی كنیم : پیامهای درس رابه یك توپ پلا ستیكی بچسبانید.توپ رابه دانش آ موزان پاس دهید وازآنها بخواهیدكه پیام  درس را بخوانندوسپس توپ

را به شما برگردانند. با پاس دادن توپ وپیامها واطلا عات را  یكی از دیگری انتقال دهید تا درس به پایان برسد. برای جلوگیری از اتلاف وقت یك  پاكت نامه به توپ بچسبانید وهر بار پیامها را داخل پاكت بگذارید.

6-  اشاره كنید.جهت تاكید بر مطالب درسی یا مشخص كردن مفاهیم می توانیداز یك اشاره كننده استفاده كنید.  این میتواند ازیك  قطعه چوب و عصا و آنتن رادیو یا .... باشد. با این كار توجه فرا گیران بیشتر به شما جلب خواهد شد. می توانید روی آن را با نوار های رنگی یا ....تز ئین كنید.

7-  مچاله كنید.پیامهای درسی را مچاله كرده ومانند توپ به طرف دانش آموزان پرتاب كنید وبا این كار پیامهای درس را به بچه ها انتقال دهید.

8-  بلند بخوانیم.  مفاهیم سوالات و جملات درس را  با ما‍‍‍‍‍‍‍‍ژیك روی یك نوار  كا غذی بزرگ  بنویسید وبه كمك  دودانش آموز مطالب  را  با دانش آموزان بلند بخوانید.

9-  پیامها پشت صندلی.  یك ردیف صندلی در جلو تابلو چیده و پیامها یا سوالات ویا تصاویر مورد نظر را پشت صندلی چسبانده وپس از نام بردن موضوع یا تدریس موضوع ،دانش آموز پیام را به فرا گیران نشان دهد .                                                                  

 10-  هنر نوشتن : از روشهای متفاوتی ربای نوشتن استفاده كنید. خط شما تاثیر مهمی در انگیزش دانش آموزان داردو شما را در رساندن پیام كمك می كند .

موارد زیر می تواند در نوشتن بر انگیزاننده باشد : üحروف را در شكل ها و اندازه های متفاوت بنویسید.

üاز خطوط منحنی ،زاویه دار و شیب دار برای نوشتن استفاده كنید.

üاز گچ یا ماژیك های رنگی استفاده كنید.

üاز حروف بالونی یا تو خالی استفاده كنید.

                         

                                           اقتباس از كتاب : روشهای انفجاری تدریس  

 

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 22 آذر 1389    | توسط: افشین محمدی af.mohammadi@iran.ir    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()